Sjöfågelinventering

Sjöfågelinventeringen genomfördes för första gången 2015 och var tänkt att ersätta den årliga riksinventeringen som SOF BirdLife har drivit tillsammans med regionalföreningarna under tidigare år.

 

Syftet med inventeringen är att samla in data som i första hand kan användas för att beräkna trender för våtmarksfåglar, d.v.s. att följa populationsförändringar över tiden. Inventeringen genomförs vid ett tillfälle per år under maj månad och omfattar alla typer av blöta miljöer såsom sjöar, våtmarker, småvatten, viltvatten, kustvatten, bevattningsdammar etc. (den enda typen av blöt miljö som egentligen är exkluderad är myrmark).

 

Metodiken är relativt enkel, vilket gör att alla som har goda fågelkunskaper, men kanske mindre erfarenhet av att inventera kan delta. 

 

Inventeringen drivs som ett samarbete mellan SOF – Birdlife Sverige, samtliga regionalföreningar och Svensk Fågeltaxering på Lunds universitet.

 

Läs mer

Svensk fågeltaxering: https://www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/sjofagelrutter/metodik-sjofagelrutter

BirdLife Sverige: https://birdlife.se/forskning/sjofagelinventeringen/

 

Det finns fortfarande flera områden som inte inventeras så är man intresserad av att göra en insats är man välkommen att kontakta oss.

 

 

Kontaktperson: Jacob Rudhe

076 252 0696

jacobrudhe@hotmail.com