Stadgar

Stadgar för Västmanlands Ornitologiska Förening

Antagna vid årsmöte den 9 februari 2019 och extra årsmöte den 20 augusti 2019

Och fastställda av BirdLife Sveriges styrelse den 7 september 2019

 

 

§ 1 Namn och status

Föreningens namn är Västmanlands Ornitologiska Förening.

Föreningen är en regionalförening inom Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige.

Föreningen är en ideell förening.

 

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens uppgift är att, inom verksamhetsområdet, främja utforskandet och skyddet av

fågelfauna och natur samt verka för att bland allmänheten väcka och underhålla intresset för

fåglar, natur och ett aktivt friluftsliv.

Föreningens verksamhetsområde är landskapet Västmanland.

Nämnda uppgifter vill Föreningen försöka förverkliga bland annat genom att stimulera till och

genomföra ornitologiska undersökningar, uppmärksamma och lösa fågelskyddsproblem,

samt vägleda myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

 

 

§ 3 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Västerås.

 

 

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i Föreningen erhålls av fysisk eller juridisk person som betalar medlemsavgift.

Medlemskap upphör när medlem avlider, meddelar utträde eller inte betalat medlemsavgift.

Medlem, som motarbetar eller uppenbarligen försvårar Föreningens syften eller verksamhet,

kan uteslutas ur Föreningen. Uteslutning beslutas av Riksföreningens styrelse efter yrkande

från Föreningens styrelse. Berörd medlem skall erhålla tillfälle att yttra sig innan beslut

fattas. Motivering för sådant beslut skall protokollföras.

Medlem i Föreningen är samtidigt medlem i Riksföreningen.

 

 

§ 5 Organisation

Riksföreningens styrelse har utsett Föreningen till regionalförening och Föreningen har som

sådan att verka för Riksföreningens syften. Föreningen representerar Riksföreningen i den

omfattning som Riksföreningens styrelse meddelat. Stadgar för Förening skall godkännas av

Riksföreningens styrelse.

Riksföreningen är som partner en del av BirdLife International. Föreningens medlemmar

räknas därmed också som medlemmar i BirdLife International.

 

 

§ 6 Fasta organ

Föreningens fasta organ är årsmöte och styrelse. Årsmöte kan vara ordinarie eller extra

årsmöte.

Föreningen företräder sina medlemmar vid Riksföreningens riksstämma i enlighet med

Riksföreningens stadgar.

 

 

§ 7 Årsmöte

Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmöte och kallar till detta senast fyra veckor före

utsatt dag. Kallelse sker genom meddelande på Föreningens webbsida. Endast de frågor

som anges i kallelsen kan beslutas.

 

§ 8 Ordinarie årsmöte

Föreningen håller ordinarie årsmöte senast under april månad.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser öppnar årsmötet och leder förhandlingarna

till dess ordförande valts.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare vid mötet.

2. Frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning.

3. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

4. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

5. Beslut om fördelning av föreningens resultat.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår

årsredovisningen avser.

7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

8. Val av ordförande på ett år.

9. Val av övriga styrelseledamöter.

10. Val av revisorer och ersättare.

11. Val av valberedning.

12. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för nästkommande verksamhetsår.

13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.

14. Andra ärenden som efter behandling i styrelsen föreläggs årsmötet.

15. Inkomna motioner med yttrande från styrelsen.

Punkternas ordning fastställs av styrelsen.

Val ska ske med slutna sedlar när någon yrkar på det.

 

§ 9 Extra årsmöte

Styrelsen skall kalla till extra årsmöte när årsmöte eller styrelsen har beslutat om det eller då

minst 20 medlemmar skriftligen begär detta.

 

 

§ 10 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av minst 7 och högst 11

ledamöter. Varje år väljs hälften av ledamöterna för en tid av två år. Avgår styrelseledamot

före valperiodens slut, väljs av årsmötet eller extra årsmöte ny ledamot för resterande tid.

Styrelsen kan besluta om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har

ordföranden utslagsröst.

Ordförande väljs av årsmöte för en tid av 1 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt

inom eller utom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Funktionär som kallas till

styrelsesammanträde, men inte är ledamot av styrelsen, deltar i styrelsens överläggningar

men inte i dess beslut.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst tre ledamöter så önskar. Ordföranden

kallar till sammanträde.

 

 

§ 11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.

 

 

§ 12 Årsredovisning

Styrelsen ska årligen avge årsredovisning över föreningens verksamhet. Föreningens

räkenskaper ska föras och avslutas per kalenderår. Årsredovisningen överlämnas till

revisorerna för granskning senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Revisorerna överlämnar

sin berättelse till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 

 

§ 13 Revisorer

För att granska styrelsens arbete ska vid ordinarie årsmöte en till två revisorer med en till två

ersättare väljas. Revisorer och ersättare väljs för en tid av ett år.

Revisor ska ha full insyn i styrelsens arbete och räkenskaper. Revisor ska till årsmötet avge

berättelse över sin granskning.

 

 

§ 14 Valberedning

Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och ersättare ska varje år

förberedas av en valberedning som tillsätts av årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst

tre ledamöter. Till ledamot i valberedningen får inte styrelseledamot utses.

 

 

§ 15 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för Föreningen fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. Till

detta kommer avgift till Riksföreningen som fastställs av riksstämma.

 

 

§ 16 Motioner

Motion till ordinarie årsmöte får lämnas av minst fem medlemmar gemensamt. Motion med

skriftlig motivering skall lämnas till styrelsen senast en månad före årsmöte. Styrelsen ska

yttra sig över motionen till årsmötet.

 

 

§ 17 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten,

varav minst ett är ordinarie. Förslag om sådan ändring ska delges medlemmarna i samband

med kallelse till årsmöte. För ändring fordras två tredjedels majoritet av de vid årsmötet

företrädda rösterna. Ändring skall fastställas av Riksföreningens styrelse för att bli giltig.

 

 

§ 18 Nedläggning

Beslut om nedläggning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie

årsmöten. För sådant beslut fordras två tredjedels majoritet av antalet vid respektive

årsmöte företrädda röster. Vid nedläggning skall Föreningens tillgångar och inventarier

överlämnas till Riksföreningen.