Riksinventering – Backsvala

Foto: Jörgen Lindberg

BirdLife Sverige planerar att genomföra en landsomfattande inventering av häckande backsvalor under 2020 – 2021. Backsvalans naturliga häckningsmiljöer i exempelvis rasbranter eller brinkar vid älvar och åar blev alltmer ovanliga under 1900-talet, i takt med att vi reglerade och stabiliserade sådana vattendrag. En överväldigande majoritet av backsvalekolonier, särskilt i södra och mellersta delarna av Sverige, är numera belägna i sandtag med aktiv verksamhet. För att öka förståelsen för backsvalan och dess behov har en folder som riktar sig till täktbolag tagits fram. Foldern kan laddas ner här: Backsvalor i grustag och bergtäkter.

Läs mer om bakgrunden till projektet på BirdLife Sveriges hemsida. Där hittar du instruktioner om hur man rapporterar backsvalekolonier. Där finns också en mall till en skylt man kan använda.

Backsvalor i Västmanland

Att läsa om populationsutvecklingen av backsvala i Västmanland är ingen rolig läsning. Inventeringar har gjorts på 70-80-talen och i slutet av 90-talet, samt runt 2005 och arten har stadigt minskat. Anledningen tros vara att backsvalan valt att häcka i aktiva grus och sandtäkter i närheten av vatten. I takt med att våra grustäkter minskar så försvinner dessa biotoper.

Läs mer på Västmanlands fåglar https://vastmanlandsfaglar.se/backsvala.htm

Kontaktperson

Vi har inget aktivt projekt i Västmanland för backsvalor och inga regelrätta inventeringar, men om du vill vara med och hjälpa till eller har frågor om hur man rapporterar förekomst av backsvala i Västmanland kan du kontakta Johan Karlsson. 

e-post: Johan Karlsson
Tel: 070-6660727