Stadgar

Stadgar för Västmanlands Ornitologiska Förening

antagna den 12 mars 1976 och fastställda av riksföreningens styrelse den 13 november 1976, ändrade den 10 februari 1978 (§6) samt den 15 oktober 1989 (§10).

§1

Västmanlands Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom Västmanland, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar.
Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, orginisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt att anordna sammankomster och exkursioner.

§2

Föreningen utgör regionalförening av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.

§3

Medlem i föreningen är varje inom föreningens område bosatt medlem av riksföreningen, dock ej den som inte betalar årsavgift i 3:e stycket.

Till medlemm kan även antagas annan fysisk eller juridsik person.

Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet.

§4

Medlem som icke är medlem av riksföreningen, får uteslutas ur föreningen, om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligt motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.

§5

Föreningens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelse.

§6

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordföranden jämte högst 12 ledamöten.
Styrelseledamotöterna väljs av årsmötet för en tid av två år. Valet skall förättas så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå vid nästkommande årsmöte. Avgår styrelseladamot innan tiden för hans uppdrag gått ut, väljs av årsmötet eller extra föreningssammanträde ny ledamot för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen har sitt säte i Västerås.

§7

Styrelsen sammanträder när ordförande anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Om sekreterare och/eller kassaförvaltare inte är styrelseledamöter, kallas de men har ej rösträtt.
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§8

Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet.
Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalanderår och vederbörligen avslutade, skall senast den 1 februari varje år överlämnas till revisorerna.

§9

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och två revisorsuppleanter. Revisorer och revisorsuppleanter utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållit. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§10

Föreningen håller årsmöte före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det och anger det ärende som skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det. Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde sänds genom styrelsens försorg till medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet.

§11

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för mötet
2. val av två justeringsmän
3. fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
4. styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper
5. revisionsberättelse
6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. val av ordförande och ledaöter i styrelsen
8. val av revisorer och revisorssuppleanter
9. val av valberedning
10. fastställande av utgifts- och inkomststat
11. bestämmande av årsavgift
12. ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
13. av medlem fastställt skriftligt motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före 1 januari
14. övrigt av medlem framställt förslag ( som styrelsen tagit ställning till).

Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Ärenden som avses i första stycket 1-11 skall dock avgöras vid årsmötet även om detta inte anges i kallelsen. Val skall ske med slutna sedlar om medlem begär det.

§12

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande.
Förslaget till stadgeändring skall fogas till kallelsen till sammanträdena.

§13

Upphör föreningen med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar överlämnas till riksföreningen.

§14

Dessa stadgar skall för att vara gällande godkännas av riksföreningens styrelse..